Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Sett ditt preg på kirken din


I kirken skal det være rom for alle. Et stort rom. Høyt til taket. Sterkt fundament. Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike meninger. Ulike veier til tro.

Bilde: Arnfrid Lyngve, Synnøve Finnerud, Åse Marie Holm og Arnfinn Gabrielsen er engasjert i menighetsrådsarbeid og var aktive ved siste valg i 2015. Foto Per Astrup Andreassen

Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Kanskje du skal stille til valg? Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke! Kirken bygger fellesskap der du bor. Vær med å ta ansvar for fellesskapet og for kirken din!

Mer enn du tror
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, og det er rom for ulike veier til tro. I trosfellesskapet er det rom for den troen du har og kanskje for mer enn du tror. Gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk og aktiviteter for barn, viser et mangfold av tilbud - og behov for et mangfold av engasjerte mennesker.

Ta ansvar for kirken din
Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Kirken trenger ditt engasjement for å motarbeide isolasjon og splittelse. Kirken trenger dine innspill til hvordan vi kan fremme respekt for Guds skaperverk. Kirken trenger folk som kan se enkeltmennesket, inspirert av hvordan Jesus ga verdi til mennesker han møtte.

Si ja!
Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjementet. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell. Ved kirkevalget skal det velges 8000 medlemmer til å lede kirkens arbeid gjennom menighetsråd og bispedømmeråd. Bli med på noe stort: Si ja dersom du blir spurt om å stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap.

Tilbake