Konfirmasjon


Konfirmasjonen er kirkens viktigste ungdomsarbeide.

 

 

 

 

Årlig er det omkring 40.000 konfirmanter i Den norske kirke i hele landet. I Re er det vanligvis ca. 70 konfirmanter i året. Konfirmasjonstiden følger stort sett skoleåret mens de unge går i 9. klasse. Prest eller kateket leder kirkens konfirmasjonsundervisning som kan omfatte klasseundervisning, gruppesamlinger, leir og gudstjenester.

Bekrefte
Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter. 


I samsvar med oppdraget fra Kirkens Herre døper kirken barna når de som bringer dem til dåpen, vil at barna skal døpes og oppdras i den kristne forsakelse og tro. I henhold til dette venter kirken at de som er døpt som barn, deltar i kirkens trosopplæring også konfirmasjonstiden.

Hva er kirkelig konfirmasjon?
Konfirmasjonstiden er en spennende tid. Om du tror, tviler eller har spørsmål er du
velkommen. Vi belyser blant annet temaer som:
-Finnes Gud?
-Hvem er jeg?
-Hvordan ber man?
-Har Bibelen noe å si meg?
Dåp er en forutsetning for konfirmasjon. Hvis du ikke er døpt, legger vi til rette for dåp i løpet av året.  Dersom du er døpt i et annet kirkesamfunn, trenger vi dåpsattest.

Opplegget
Konfirmantundervisningen består av: -
-Undervisningssamlinger
-«Hjemmegrupper»
-Gudstjenester, tjenesteoppgaver
- Leirdøgn 

Opplæringen i konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt: Kirken vil be for de unge, undervise dem og hjelpe dem til å leve som kristne i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste. Unge som ikke er døpt, kan ta del i programmet for konfirmasjonstiden. Men dersom de ønsker å delta fullt ut i den avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste, må dåp finne sted før denne. Deltagelse i  gudstjenester er også en del av konfirmantforberedelsen.

I presentasjonsgudstjenesten, som er den første gudstjenesten i konfirmasjonstiden, fremstilles konfirmantene for menigheten.

Les mer om konfirmasjon her.