Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Konfirmasjon


Konfirmasjonen er kirkens viktigste ungdomsarbeide.

 

Årlig er det omkring 40.000 konfirmanter i Den norske kirke i hele landet. I Re kommune er det vanligvis ca. 80 konfirmanter i året. Konfirmasjonstiden går som oftest over ett semester mens de unge går i 9. klasse. Presten eller kateketen leder kirkens konfirmasjonsundervisning som kan omfatte klasseundervisning, gruppesamlinger, leirer og gudstjenester.

Bekrefte
Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter. Konfirmanten ses mer som objekt enn som subjekt i konfirmasjonsgudstjenesten. Kirkemøtet 1997 vedtok revidert Plan for konfirmasjonstiden. Her settes konfirmasjonstiden i sammenheng med kirkens dåpsopplæring.
Konfirmasjonstiden defineres som avslutningen av kirkens dåpsopplæringsprogram. I samsvar med oppdraget fra Kirkens Herre døper kirken barna når de som bringer dem til dåpen, vil at barna skal døpes og oppdras i den kristne forsakelse og tro. I henhold til dette venter kirken at alle som er døpt som barn, blir ført inn i kirkens dåpsopplæring og tar del i den fastsatte ordning for konfirmasjonstiden.

Hva er kirkelig konfirmasjon?
Konfirmasjonstiden er en spennende tid. Om du tror, tviler eller har spørsmål er du
velkommen. Vi belyser blant annet temaer som:
-Finnes Gud?
-Hvem er jeg?
-Hvordan ber man?
-Har Bibelen noe å si meg?
Dåp er en forutsetning for konfirmasjon. Hvis du ikke er døpt, legger vi til rette for dåp i løpet av året.  Dersom du er døpt i et annet kirkesamfunn, trenger vi dåpsattest.

Opplegget
Konfirmantundervisningen består av: -
-Undervisningssamlinger
-«Hjemmegrupper»
-Gudstjenester, tjenesteoppgaver
- Leir 

Opplæringen i konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt: Kirken vil be for de unge, undervise dem og hjelpe dem til å leve som kristne i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste. Unge som ikke er døpt, kan ta del i programmet for konfirmasjonstiden. Men dersom de ønsker å delta fullt ut i den avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste, må dåp finne sted før denne. Deltagelse i menighetens gudstjenester er en vesentlig del av konfirmantforberedelsen.

Døpte konfirmanter som ikke allerede deltar i nattverden, kan få adgang til dette når de er undervist om sakramentet eller har fått en sjelesørgerisk veiledning om det. Menigheten har medansvar for de unge i konfirmasjonstiden. Konfirmantene tas derfor med i forbønnen i høymessen.

I presentasjonsgudstjenesten, som er den første høymesse i konfirmasjonstiden, fremstilles konfirmantene for menigheten. Så vidt mulig holdes det også dåp.

Les mer om konfirmasjon her.