Ramnes kirke


Ramnes kirke
Veibeskrivelse Ramnesveien 853

Ramnes kirke er reist en gang på 1100-tallet. Det antas at det var en kirke da slaget på Re stod i 1177 sto. Den første kirken var uten våpenhus, sakristi, tårn og vinduer i de første århundreder. Vinduene kom på 1600-tallet, samtidig som lysåpningene ble murt igjen. Kirken er i romansk stil med rundbuer i vinduer og portaler. Kirken er spartansk og enkel som de fleste steinkirker fra middelalderen. Den er en blanding av uforanderlighet og forandring. De svære steinveggene har, bortsett fra det nord-vestlige hjørnet, stått støtt siden forfedrene laget dem. Og inntil de metertykke murene er sakristiet og våpenhuset siden bygd til.

Tårnet, som er en firkantet takrytter med et svakt tilspisset spir, kom til på 1600-tallet, og er bygd som skikken var i distriktet. Ramnes kirke er viet til st. Peter og St. Paul, vi vet innvielsesdagen er den 7. mars, men vi vet ikke det eksakte årstal.

Døpefonten
Døpefonten er i likhet med døpefontene i Våle kirke, Tanum kirke og Nøtterøy kirke av de eldste døpefonter som kom til Norge fra Gotland på 1200-tallet. Døpefonten sto først ved inngangsdøren mot vest, for symbolsk å understreke at barnet først gjennom dåpen ble en del av menigheten. Etter reformasjonen på 1500-tallet, men mest på 1600-tallet, ble det alminnelig å flytte fonten til østenden av skipet, eller oppe i koret. Samtidig endret dåpspraksis seg slik at bare hodet på barnet ble overøst med vann. Den store beholderen på fonten ble i virkeligheten overflødig, og ble ofte erstattet med et metallfat.

Altertavlen
Altertavlen i Ramnes kirke er fra 1698. Motivet er Nattverden med innstiftelsesordene og til overmål 16 felter omkring der den eneveldige kongen Christian V`s monogram med årstallet 1698 troner øverst i midten. Ved siden, Salvator Mundi, Pieta (fromheten), Justitia (Rettferdigheten), S.Petrus med nøkkel, og deretter er de øvrige 11 apostlene med sine attributter plassert i feltene omkring. Og over det hele innskriften "Den Rige Gud Belønne Wil Dem Som her Har hjulpet til".

Prekestolen
Prekestolen kom til midt på 1600-tallet. Prekestolen er laget av eik og har fem felter med bilder av Kristus og de fire evangelister. Over det første evangelistfeltet står årstallet 1698. Dette årstall hører inn under sokneprest Jon Hansen Hviids tid, og det var da kirken gjennomgikk sin store restaurering. Av kirkeregnskapene går det frem at prekestolen ble laget midt på 1600-tallet.

Kirkeklokkene
Den eldste av de to klokkene som henger i kirketårnet har denne innskriften: "Denne klokke bekostet omstøbt af ramnes sogns almue same tiid var sognepræsten her iacobi  støbt av borger riise i semb sogn 1706" (Rudolph Philip Jacobi var sogneprest i Ramnes 1774 - 1815). Dette er den eldste kirkeklokken som er støpt her i distriktet. Borger Riises sønn og sønnesønn, Knud og Nils ble klokkestøpere på Dal i Ramnes, og de har laget mange vakre og gode klokker som henger i kirker i mange fylker i Sør-Norge.

Orgel
Ramnes kirke fikk orgel og ovner like før menigheten overtok kirken for kr. 1500 av grev Wedel Jarlsberg i 1895. I 1962 fikk kirken nytt orgel som dessverre viste seg å være en type orgel som ikke var særlig holdbar, noe flere kirker, som fikk orgel på den tid, måtte slite med. I 1999 fikk kirken igjen nytt orgel. Dett er et orgel som er bygget etter gammeldags prinsipper og som bør være et orgel kirken kan ha glede av i mange generasjoner fremover. Orgelet ble delvis bekostet gjennom innsamling, men med lang den største andel fra kommunens side.

For ytterligere opplysninger om Ramnes kirke se "Ramnes kirke - en historisk oversikt" utgitt av Ramnes Menighetsråd i 1991.

Tilbake