Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Valg av gravsted


Den avdøde skal fortrinnsvis gravlegges på en gravplass i kommunen der avdøde hadde folkeregistrert adresse, men det er også mulig å søke om gravsted i annen kommune.

Når en velger et nytt gravsted vil gravplassmyndigheten anvise gravplass. Man bør i alle tilfelle undersøke om det er ledig plass på et gravsted som allerede tilhører familien. På enkelte gravplasser et det reservert egne gravfelt for kistegravsteder og andre felt for urnegravsteder.

Ved feste av kistegravsted er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til kirkelig fellesråd, som er gravplassmyndighet er det mulighet til å feste enda en ekstra grav når behovet tilsier det.  
Ved feste av urnegravsted gis det plass til fire urner. Det kan også settes ned urner i kistegraver, men bare etter at det er satt ned en kiste først. I tillegg til kisten, er det da plass til åtte urner i en enkel kistegrav. Andre former for gravsted og gravlegging:

Dødfødte barn
Loven setter ingen nedre grense for hvor gammelt et dødfødt barn må være for å kunne gravlegges. Det vil i praksis si at det er mulig for foreldre som ønsker det, å få gravferd for barn/foster som dør svært tidlig i svangerskapet. Dødfødte barn har rett til egen grav i morens bokommune.

Anonymt gravsted
En minnelund er et område med anonyme gravsteder for nedsetting av urner. Urnene settes ned ved et fellesmonument uten navn på de avdøde. Gravleggingen foregår uten at de pårørende er tilstede, og det er kun gravplassmyndigheten som kjenner plasseringen av urnen.

Spredning av aske
Når det foreligger en datert og underskrevet erklæring fra en person som har fylt 15 år, kan fylkesmannen etter vedkommendes død gi tillatelse til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. 

Privat gravsted
Når det foreligger særlige grunner, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge gravplass for nedsetting av urne på et egnet sted. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.

Mer informasjon på nettsiden til Vestfold Krematorium

Tilbake