Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Fredningstid og festeavgifter


Fredningstid av gravstedet
Fredningstiden for både kistegravsted og urnegravsted er 20 år. Dette vil si at en fredet grav ikke kan benyttes om igjen før fredningstiden har utløpt. Også på et familiegravsted med to eller flere graver festet ved siden av hverandre, kan kun de ubenyttede gravene tas i bruk i fredningstiden.

Feste og festeavgift av gravsted 
Avgift for kistegravsted faktureres hvert femte år. Når det opprettes en ny grav betales det ikke festeavgift for de første 20 år. Dersom det reserveres en grav ved siden av (dobbeltgrav) betales det festeavgift på denne. Når det settes ned urne eller kiste på et eksisterende familiegravsted fornyes festeavtalen for hele gravstedet og det betales festeavgift for graven beregnet ut fra 20 år etter første gravlegging. Gravstedet fredes i 20 år etter siste gravlegging.

Avgift for urnegravsted
Det betales ikke festeavgift for de første 20 årene i nytt gravsted. Dersom det settes ned ny urne før denne tiden har gått, betales det ikke festeavgift før etter 20 år for første gravlegging. Fredningstiden forlenges til 20 år etter siste gravlegging. 

Enkelt kiste–gravsted:
Festet for: 20 år
Fredet: 20 år
Betaling: Du betaler ingen ting nå, men etter 20 år betaler du for nye fem år dersom du velger å fornye feste av gravstedet.

Nytt dobbelt gravsted:
Festet for: 20 år
Fredet: 20 år for det grav– nummeret som tas i bruk.
Betaling: Du betaler avgift for fem år av gangen for det gravnummeret som ikke tas i bruk. For det som tas i bruk påløper det festeavgift etter 20 år.

Urnegravsted
Festet for: I 20 år etter siste urne–gravsetting. (Plass til 4 urner.)
Fredet: I 20 år etter siste urnegrav– setting.

Kisten/urnen settes ned i et brukt dobbelt eller flerdelt kistegravsted:
Festet for: Hele festeavtalen blir forlenget slik at gravstedet blir festet i 20 år .
Fredet: Grav som det blir satt ned urne/eller kiste i blir fredet i 20 år.
Betaling: Du betaler festeavgift for fem år om gangen fra første år.

Gravstedet festes første gang for 20 år med rett til fornyelse. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan gravfestet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra Re kirkelige fellesråd. Bare en person kan stå som fester av en grav, og ingen kan gravlegges der uten festers samtykke. Når festeren dør, går dennes rett over til ektefelle eller nærmeste slekt i opp– eller nedadstigende linje. Det bør diskuteres på forhånd i familien hvem som skal stå som fester for å unngå uklarhet om bruken av gravstedet. 
Når festeavtalen går ut, sender kirkekontoret ut skriftlig melding om dette. Det hender at slike varsler ikke når fram til rette person, dels på grunn av adresse– eller navneforandring, dels av andre grunner. Kommer brev i retur eller adressen mangler, blir det satt opp et varselkort på graven. Har ikke festeren meldt seg innen to måneder, blir gravminnet fjernet og oppbevart i seks måneder før graven blir slettet og gravminnet makulert. 
Husk å melde fra til kirkekontoret om adresse– eller navneforandring. Oppsigelse eller overdragelse av feste må gjøres skriftlig. Egne skjemaer for dette fås ved henvendelse til kirkekontoret tlf. 40 90 31 00, e–post: post@kirken.no. Adresse: Re kirkelige fellesråd, Postboks 123, 3164 Revetal.
Mer informasjon på nettsiden til Vestfold Krematorium

Tilbake